متد های رشته در پایتون

در ادامه مبحث استرینگ ها در پایتون به متد های رشته در پایتون می‌پردازیم.

 

متد های رشته در پایتون :

 

متد ()capitalize

یک کپی از همان رشته را بر می‌گرداند به این صورت که حرف اول بزرگ باشد و باقی حروف کوچک

a = "abC" 
print(a.capitalize())

>>> Abc

 

متد index(x[, start[, end]])

یک ورودی می‌گیرد و جایگاه آن مقدار را در صورت وجود در رشته برمی‌‌گرداند. در صورت وجود نداشتن ارور بازمی‌گرداند.

دو ورودی بعد یعنی start و end اختیاری هستند که به کمک آن ها می‌توان جستو در استرینگ را به قسمتی خاصی از متن محدود کرد.

a = "Fitness"

print(a.index("ness"))
print(a.index("ess"))
print(a.index("z")) 

>>> 3
>>> 4
>>> ValueError

 

متد ()isdigit

اگر تمام حروف داخل رشته عددی باشند True برگشت داده می‌شود در غیر این صورت False

a = "123"
b = "m123"
c = ""

print(a.isdigit())
print(b.isdigit())
print(c.isdigit())

>>> True
>>> False
>>> False

 

متد ()lower

یک کپی از رشته به صورت کاراکتر های تماما کوچک برگشت داده می‌شود.

a = "aBc" 
print(a.lower())

>>> abc

 

متد ()upper

خلاف متد lower عمل می‌کند و رشته را با کاراکتر های بزرگ بازمی‌گرداند.

a = "aBc" 
print(a.upper())

>>> ABC

 

متد replace(oldnew[, count])

وظیفه این متد جایگزین کرد یک مقدار با مقداری جدید داخل رشته است.

هر مقداری برای پارامتر new وارد کنیم، جایگزین مقدار old (در صورت وجود در رشته) می‌شود. تایپ هر دو پارامتر باید استرینگ باشد.

پارامتر count تعداد جایگزینی را می‌گیرد که به صورت پیش فرض بدون محدودیت عمل می‌کند.

a = "abc abc abc"

print(a.replace("abc","123"))
print(a.replace("abc","123", 2))

>>> 123 123 123
>>> 123 123 abc
ارسال دیدگاه