متد های لیست در پایتون

در ادامه آموزش های لیست در پایتون در این ویدیو به متد های لیست در پایتون می‌پردازیم.

 

متد های لیست در پایتون :

 

متد (x)append

یک آیتم x که از هر نوع آبجکتی می‌تواند باشد ورودی می‌گیرد و به انتهای لیست اضافه می‌کند.

a = ["bee", "moth"]
print(a)
a.append("ant")
print(a)

>>>['bee', 'moth']
>>>['bee', 'moth', 'ant']

 

متد (ix)append

یک ایندکس و بک آیتم می‌گیرد و آیتم را قبل از ایندکس داده شده وارد می‌کند.

a = ["bee", "moth"]
print(a)
a.insert(0, "ant")
print(a)
a.insert(2, "fly")
print(a)

>>>['bee', 'moth']
>>>['ant', 'bee', 'moth']
>>>['ant', 'bee', 'fly', 'moth']

 

متد (x)remove

یک ورودی می‌گیرد و در صورت موجود بودن در لیست آن را حذف می‌کند. (اولین آیتی که پیدا شود) در غیر این صورت ارور بر می‌گرداند.

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.remove("moth")
print(a)

>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>['bee', 'ant']

 

متد ([i])pop

یک ایندکس می‌گیرد و آیتم موردنظر در آن ایندکس را پس از حذف از لیست  برمی‌گرداند. اگر ورودی داده نشود به صورت دیفالت آخرین مقدار لیست را حذف می‌کند  و برمی‌گرداند.

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.pop()
print(a)
>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>['bee', 'moth']

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.pop(1)
print(a)
>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>['bee', 'ant']

 

متد ()clear

بدون گرفتن ورودی تمامی آیتم های لیست را حذف می‌کند.

a = ["bee", "moth", "ant"]
print(a)
a.clear()
print(a)

>>>['bee', 'moth', 'ant']
>>>[]

 

متد index(x[, start[, end]])

یک ورودی می‌گیرد و جایگاه آن مقدار را در صورت وجود در لیست برمی‌‌گرداند. در صورت وجود نداشتن ارور بازمی‌گرداند.

دو ورودی بعد یعنی start و end اختیاری هستند که به کمک آن ها می‌توان جستو در لیست را به قسمتی از لیست محدود کرد.

a = ["bee", "ant", "moth", "ant"]
print(a.index("ant"))
print(a.index("ant", 2))

>>>1
>>>3

 

متد (x)count

یک ورودی می‌گیرد و تعداد باری که آن ورودی در لیست وجود داشته باشد به شکل عدد صحیح int برگشت داده می‌شود.

a = ["bee", "ant", "moth", "ant"]
print(a.count("bee"))
print(a.count("ant"))
print(a.count(""))

>>>1
>>>2
>>>0

 

متد (x)reverse

آیتم های لیست را درون همان لیست معکوس می‌کند.

a = [3,6,5,2,4,1]
a.reverse()
print(a)

>>>[1, 4, 2, 5, 6, 3]

 

ارسال دیدگاه