مفسر پایتون

در اینجا آموزشی تصویری برای سرعت عمل در آشنایی با IDLE پیشفرض پایتون رو فراهم کردم که شما رو با هر آنچه که برای شروع کار با پایتون نیاز دارید آشنا می کنه. نخست IDlE پایتون رو اجرا کنید. ادامه خواندن مفسر پایتون